Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
1. Oficiální název:  Obecní úřad Nedomice
   
2. Důvod a způsob založení:
Obec Nedomice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
   
3. Organizační struktura: Starostka:              Ing. Jitka Štyksová   
Místostarosta:        Ing. Ondřej Ječný

Úřednice obecního úřadu: Lucie Liďáková
   
4. Kontaktní spojení:
Tel. /Fax: 602 456 890
id datové schránky:  ja3asm2
mail: obec@nedomice.cz
http: www.nedomice.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Nedomice

Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice.

Kontaktní údaje na pověřence:
Mgr. Galina Čermáková
Mail: GDPR@vyhlidky.cz
Telefon: +420 724 068 686

   
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:
  348 194 2309 / 0800
   
6. Identifikační číslo organizace (IČO):   00662259
   
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):     CZ00662259
   
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
   
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).

Obecní úřad Nedomice
Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon:  602 456 890
e-mail:
obec@nedomice.cz

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

   
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)


Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

   
11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)


Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu 

Obecní úřad Nedomice
Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon: 602 456 890
e-mail:
obec@nedomice.cz
 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
   
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Nedomice,
ostatní na správním obvodu pro Nedomice.
Obec s rozšířenou působností (ORP): Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Neratovice


Podrobné informace v odkazu:
Formuláře
   
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Czech Point na OÚ Nedomice
Vidimace a legalizace na OÚ Nedomice

Životní situace
Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz


Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz


O
bec s rozšířenou působností (ORP): Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Neratovice

Krizové situace
Neratovice, obec s pověřeným obecním úřadem:

Digitální povodňové plány
Ochrana obyvatelstva
Co dělat když ...
Povodně
Co dělat...
Hasiči Neratovice

   
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na adrese
Obecní úřad Nedomice
Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon: 602 456 890
e-mail:
obec@nedomice.cz
  

   
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Žádost o poskytnutí informace
 
   
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
2022
Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
(zveřejněno 22.2.2023)
Poskytnutí informace dle zákona 106_2022.docx
(zveřejněno 13.5.2022)
Poskytnutí informace dle z. 106_č.j. 23_2022.pdf
(zveřejněno 12.1.2022)

2021
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 (zveřejněno 17.3.2021)

2020
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle z. 106_č.j. 545_2019.pdf

(zveřejněno 26.2.2020)

2019
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
(zveřejněno 26.2.2020)
Poskytnutí informace dle z. 106_č.j. 545_2019.pdf (zveřejněno 27.11.2019)
Poskytnutí informace dle z. 106/2019. (zveřejněno 16.10.2019)
Poskytnutí informace dle z. 106/2019. (zveřejněno 27.8.2019)

2019
Výroční zpráva 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
   
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec Nedomice je zřizovatelem následujících organizací:

Základní škola a Mateřská škola Nedomice
Místo: Nedomice 78, 277 14 Nedomice, okres Mělník
ředitelka:
Mgr. Marie Gregorovičová - ředitelka právního subjektu „Základní škola a Mateřská škola Nedomice"
IČ: 
71000445
Číslo účtu školy: 181 696 819 / 0300

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nedomice - Ovčáry
 
 
 
 
 

  

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena