Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obec Nedomice Základní informace o obci Nedomice
 
kliknutím zvětšíteNedomice, obec ležící v jihovýchodní části polabské nížiny na pravém břehu řeky Labe nedaleko města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav při silnici na Mělník a při železniční trati z Nymburka do Mělníka. Ze severu je přirozeně chráněná vrchem Cecemínem. Obec je známá pěstováním zeleniny a dlouhou vinařskou tradicí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381.

V obci žije cca 280 obyvatel, má základní i mateřskou škola. Základní školu navštěvuje cca 30 dětí ve dvou třídách, mateřskou 20 dětí v jedné třídě. Zařízení využívají rovněž děti z Ovčár. V budově je umístěn Obecní úřad Nedomice. V obci je dokončen veřejný vodovod, ve spolupráci se sousedními obcemi se připravuje výstavba kanalizace s napojením na ČOV.
 

Občanská vybavenost
Stávající občanská vybavenost odpovídá velikosti obce. Obchod se smíšeným zbožím a hospoda zabezpečují dostatečné základní potřeby obyvatelstva. Nedostatkem je chybějící sál pro pořádání kulturních akcí a shromažďování občanů.

V obci existuje
základní škola a mateřské škola, která má tělocvičnu, družinu a hřiště. Základní školu navštěvuje cca 30 dětí ve dvou třídách, mateřskou 20 dětí v jedné třídě. Zařízení využívají rovněž děti z Ovčár. V budově je umístěn Obecní úřad Nedomice. Mimo školní tělocvičnu však v obci nejsou žádná sportovní zařízení. TJ Sokol Ovčáry - Nedomice je v přilehlých Ovčárech.

Za základními zdravotnickými službami jezdí obyvatelé do Všetat, kde je ordinace obvodního, zubního a dětského lékaře, gynekologa a lékárna.

Vzhledem k poloze obce na okraji okresu je nepříjemné dojíždění do okresního města Mělník do úřadů a za vyšší občanskou vybaveností. Většina obyvatel je nucena v těchto případech využívat individuální dopravu. Za kulturním vyžitím zajíždí značná část občanů do hlavního města.


Zásobování pitnou vodou
V obci je veřejný vodovod, provozovaný a.s. Vodovody Kladno - Mělník. Vodovodní síť je dokončena.


Odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není zajištěno centrální odvádění odpadních vod a jejich čištění. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích nebo jímány do žump na vyvážení.

Státní zemědělský intervenční fond dne 4. března 2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova. Schválena byla společná žádost obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, označená jako "Cecemínsko - ČOV a tlaková kanalizace - I. etapa" , ve výši 43 200 000 Kč. Dotace byla podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa III., podopatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic, bod b) - vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

Po obdrženi dotace v roce dubnu 2010 začne výstavba I. etapy. Začíná se s výběrovými řízeními na výstavbu. Postup prací můžete sledovat v odkaze KANALIZACE.


Nadřazené inženýrské sítě

Energetické napojení je provedeno ze soustavy 22 kV napětí z rozvodny Kostelec nad Labem. Vedení VVN ani nadřazené telekomunikační trasy územím obce neprocházejí.

Společenská a sportovní činnost
Společenské vyžití občanů na místní úrovni se odehrává v organizacích zájmových svazů, kterými jsou Český svaz zahrádkářů, Český svaz chovatelů, Sdružení přátel školy, Dobročinná obec baráčníků, Myslivecké sdružení, TJ Sokol, Svaz dobrovolných hasičů.

Základní organizace těchto svazů zůstaly i po rozdělení obcí Nedomice a Ovčáry bez vyjímky i nadále společné.

Zaměstnanost

Obec je převážně zemědělská, současně se rozvíjí některé živnosti řemeslného charakteru, které poskytují pracovní příležitosti dalším občanům. Část obyvatelstva dojíždí za prací do okolních měst a Prahy.


Doprava

Obec Nedomice se nachází v jihovýchodním cípu okresu Mělník a z hlediska širších dopravních vztahů leží tudíž stranou hlavních silničních dopravních tahů. Sousední obcí Ovčáry prochází silnice II. třídy č. 331 a trať ČD č. 072 Lysá na Labem - Všetaty, Děčín, Ústí nad Labem.


Silniční doprava

Z významnějších silničních komunikací má vliv na obce silnice II. třídy č. 331 spojující Mělník se Starou Boleslaví-Brandýsem nad Labem, která prochází sousední obcí Ovčáry. Přímo obcí prochází silnice III. třídy č. 24420 ve směru do Všetat, která rovněž umožňuje opačným jižním směrem napojení na silnici II. třídy 331 do Mělníka a do Staré Boleslavi.


Železniční doprava

Pod jižním okrajem obce prochází železniční trať č. 072 ve směru Lysá nad Labem, Všetaty, Mělník, Děčín, Ústí nad Labem. Trať je elektrifikovaná a svými parametry umožňuje provoz osobních vlaků, rychlíků i spěšných vlaků včetně nákladové dopravy. Nejbližší zastávka ČD je v sousedních Ovčárech.


Cyklistická doprava

Tato doprava má v tomto rovinatém území a v poslední době zažívá velký rozvoj v turistice s nárůstem turistických cest do blízkých atraktivních míst, jako jsou koupaliště ve Lhotě a v Křenku/Ovčárech.


Ochrana přírody

Z hlediska ochrany přírody patří k cenným plochám:

  • lokality výskytu bělozářky liliovité na Cecemíně

  • porost u vodního toku ze Dřís do Nedomic (vrby bílé, jilmy)

  • skupina vrb bílých u vodního toku západně od obce skupina stromů u školy

  • skupina stromů u rybník

Stromem chráněným státem je javor mléč u čp. 44 s obvodem kmenu 2,26 m a výškou 15 m. Ze zákona má památný strom ochranné pásmo rovno 10 násobku průměru kmene ve výšce 130 cm. V daném případě je jedná o kruh o poloměru 7,2 m.

Základní statistické údaje

  Katastrální výměra [ha]  
  Počet obyvatel k 1.1.2010  
  Pošta ne
  Zdravotnické zařízení ne
  Policie ne
  Městská policie ne
  Kanalizace (ČOV) ne
  Vodovod ano
  Plynofikace ne
  Škola ano
  Mateřská škola anoDOTACE - ČOV a tlaková kanalizace
Státní zemědělský intervenční fond
dne 4. března 2010 schválil Žádosti o dotaci
v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova. Schválena byla společná žádost obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, označená jako "Cecemínsko - ČOV
 a tlaková kanalizace - I. etapa" , ve výši 43 200 000 Kč. Dotace byla podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa III., podopatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic, bod b) - vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

Postup prací můžete sledovat v odkaze KANALIZACE AKTUÁLNĚ. 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena