Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Informace pro občany Podpořené projekty obce Nedomice
 
26.9.2019
Informace pro občany - obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce "Nedomice - zajištění bezpečnosti podél komunikace III. třídy".


16.6.2014
Vyhodnocení projektu: „Restaurování kamenného pilíře s křížem s korpusem Krista“

25.10..2012
DOTACE

Občanské sdružení Copánek oznamuje, že obdželo dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci „Podpory hejtmana“, v částce 5.000,- Kč, o kterou žádalo v souvislosti s pořádáním akce Dýně 2012. Obnos bude sloužit na nákup mikrofonu a ozvučovací sestavy o hodnotě 8.090,- Kč.

7.10.2011

Analýza rizika černé skládky Nedomice s dotací z OPŽP

V průběhu prvního pololetí roku 2011 byla zpracována analýza rizika černé skládky, která se nachází v katastrálním území obce Nedomice. Cílem analýzy rizika bylo zhodnocení závažnosti případného ekologického postižení životního prostředí, zejména horninového prostředí a podzemních vod v návaznosti na případnou sanaci lokality. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, konkrétně výzvy č. 19, prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Analýza rizika, kterou zpracovala na základě veřejné soutěže odborná společnost EPS, s.r.o., nepotvrdila zásadní znečištění životního prostředí v daném místě a tedy sanační nápravné opatření ve svém závěru nedoporučila.

Celkové náklady na zpracování analýzy rizika činily 790.917,60 Kč, z čehož dotace z OPŽP byla 711.825,31 Kč (tj. 90%).
 


5.3.2010


DOTACE - ČOV a tlaková kanalizace

Státní zemědělský intervenční fond dne 4. března 2010 schválil Žádosti o dotaci
v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova. Schválena byla společná žádost obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, označená jako "Cecemínsko - ČOV  a tlaková kanalizace - I. etapa" , ve výši 43 200 000 Kč. Dotace byla podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa III., podopatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic, bod b) - vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.
 

19.10.2011
ZELENÁ OBEC
Obec Nedomice se zapojila do projektu "Zelená obec", sběru vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

19.10.2011
HLAS PRO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Občanské sdružení COPÁNEK vyhlašuje soutěž ve výběru varianty pro stavbu dětského hřiště. Zamýšlené hřiště bude stát u rybníku v Nedomicích a bude sloužit našim dětem a veřejnosti.
Pro možnost podání žádosti o grant či dotaci musíme předložit projekt hřiště, proto zveme naše spoluobčany o zapojení se do tohoto projektu, a v této fázi právě výběrem vhodných prvků, které budou tvořit dětské hřiště. 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena